Regulaminy i dokumenty

Dokumenty do pobrania
Zasady gry w Squasha

LICZENIE PUNKTÓW

Mecz squasha trwa do trzech wygranych setów.
Każdy set trwa do 11 punktów z wyjątkiem sytuacji, gdy obaj zawodnicy zdobyli po 10 punktów. W tym wypadku wygrywa ten, który zdobywa 2 punkty przewagi.

ROZGRZEWKA

Przed rozpoczęciem meczu zawodnikom przysługuje 5-minutowa rozgrzewka (po 2,5 minuty na każdej stronie) w korcie w którym ma odbyć się mecz.
Po wymianie piłki lub przerwie w meczu, zawodnicy rozgrzewają piłkę ponownie.

SERWIS

Mecz squasha rozpoczyna się serwisem, a serwującego po raz pierwszy losuje się poprzez pokręcenie rakiety na podłodze kortu.
Serwujący, jeśli wykonuje prawidłowo serwis, serwuje na przemian z lewej i prawej strony tak długo dopóki nie przegra wymiany po serwisie.
Wygrywający bieżącego seta serwuje po raz pierwszy w następnym. Przed rozpoczęciem każdego seta oraz po każdym wygraniu serwisu serwujący ma prawo wybrać stronę z której chce serwować po raz pierwszy.
Serwujący musi znajdować się przynajmniej częścią jednej stopy w kwadracie serwisowym nie dotykając ową stopą żadnej z linii ograniczających kwadrat.
Serwis będzie prawidłowy jeśli uderzona piłka trafi bezpośrednio w ścianę frontową kortu powyżej linii serwisowej a poniżej linii autowej i odbije się od podłogi w polu serwisowym przeciwnika, lub przed odbiciem zostanie przez niego odegrana volleyem.

ODEGRANIE PIŁKI

Piłkę zagraną przez przeciwnika można odegrać dopiero gdy odbije się ona od ściany frontowej kortu. Odegrana piłka będzie prawidłowa, kiedy najpóźniej przed drugim odbiciem od podłogi kortu zostanie prawidłowo uderzona w ścianę frontową powyżej dolnej linii (TIN) i poniżej górnej linii autowej nie uderzając wcześniej w podłogę. Piłka może przy tym odbić się od ścian bocznych i tylnej w dowolnej konfiguracji przed lub po odbiciu od podłogi kortu, zanim trafi w ścianę frontową.
Odegrana piłka nie będzie prawidłowa, kiedy jest "podwójna", gdy trafi za nisko w ścianę frontową lub wcześniej w podłogę, albo jeśli jest autowa.

WYMIANA

Po wykonaniu prawidłowego serwisu rozpoczyna się naprzemienna wymiana uderzeń obu zawodników dopóki jeden z nich nie wykona nieprawidłowego uderzenia. Każda wymiana składa się z serwisu i szeregu prawidłowych uderzeń po nim następujących. Zawodnik wygrywa wymianę, jeśli jego przeciwnikowi nie uda się wykonać prawidłowo serwisu lub uderzenia, albo gdy piłka trafi w przeciwnika zanim zawodnik zdąży ją uderzyć.

TRAFIENIE PRZECIWNIKA PIŁKĄ

Gra zostaje przerwana jeśli zawodnik trafi piłką przeciwnika, jego rakietę lub części ubrania. Jeśli uderzenie byłoby prawidłowe i piłka trafiłaby bezpośrednio w ścianę frontową, zawodnik uderzający wygrywa wymianę pod warunkiem, że przed uderzeniem nie wykonał obrotu. Jeśli piłka uderzyła, lub uderzyłaby w ścianę boczną ale dotarłaby do ściany frontowej i uderzenie byłoby prawidłowe, należy zagrać LET. Jeśli uderzenie byłoby nieprawidłowe, uderzający przegrywa wymianę.

OBRÓT

Jeśli zawodnik obróci się za piłką dookoła swojej osi przed uderzeniem, lub pozwoli piłce na okrążenie siebie i ustawi się do uderzenia, znaczy to że wykonał "obrót".
Jeśli zawodnik po wykonaniu obrotu trafi przeciwnika piłką, przegrywa wymianę. Jeśli zawodnik w czasie obrotu przerwie wymianę z obawy przed trafieniem przeciwnika, należy zagrać LET.

DALSZE PRÓBY UDERZENIA

Jeśli zawodnik w czasie próby uderzenia minął się z piłką, może podjąć kolejną próbę. Jeśli kolejna próba zakończyła się powodzeniem i uderzenie byłoby prawidłowe ale piłka trafiła przeciwnika, należy zagrać LET.

PRZESZKADZANIE

Zawodnik na którego uderzenie przyszła kolej, ma prawo do wystarczającej ilości miejsca na wykonanie uderzenia bez przeszkadzania mu przy tym przez przeciwnika.
Aby uniknąć przeszkadzania, przeciwnik musi próbować umożliwić zawodnikowi dojście do piłki, jej obserwację i zapewnić miejsce na wykonanie prawidłowego uderzenia w każdą część ściany frontowej. Zawodnik któremu przeciwnik przeszkadza może mimo to grać dalej lub przerwać wymianę.

Jeśli z powodu przeszkadzania przerwana zostanie gra, obowiązują następujące zasady:

1. Zawodnikowi przysługuje prawo do LET'a, jeśli mógłby wykonać prawidłowe uderzenie, a przeciwnik zrobił wszystko by uniknąć przeszkadzania.

2. Zawodnik nie ma prawa do LET'a (przegrywa wymianę) jeśli nie mógłby wykonać prawidłowego uderzenia, lub mimo przeszkadzania zdecydował się na wykonanie uderzenia, albo gdy przeszkadzanie było tak niewielkie, że nie wpłynęłoby na dojście do piłki i jakość uderzenia.

3. Zawodnik ma prawo do punktu (wygrywa wymianę), jeśli przeciwnik nie podjął wszelkich prób w celu uniknięcia przeszkadzania, lub gdy zawodnik mógłby wykonać wygrywające wymianę uderzenie, albo gdy zawodnik trafił piłką przeciwnika stojącego na bezpośredniej drodze do ściany frontowej.

PRZYZNANIE PIŁKI LET'OWEJ

Piłka LET'owa jest piłką nierozstrzygniętą. Wymiana się nie liczy, a zawodnik serwujący serwuje ponownie z tej samej strony. Poza wyżej wymienionymi sytuacjami, LET można przyznać również wtedy gdy piłka w czasie wymiany uderzy w jakikolwiek przedmiot leżący na podłodze kortu, lub gdy zawodnik powstrzyma się od uderzenia w obawie o spowodowanie kontuzji u przeciwnika. LET musi być przyznany jeśli zawodnik nie był gotowy do odbioru serwisu i nie podjął próby odbioru i gdy w czasie gry piłka zostanie uszkodzona.

GRA BEZ OPÓŹNIEŃ

Po pierwszym serwisie gra w każdym secie powinna być prowadzona bez przerwy. Nie należy wydłużać przerwy między końcem jednej wymiany a początkiem następnej. Między setami dozwolona jest 90 sekundowa przerwa. Zawodnik może, gdy zachodzi konieczność wymienić części garderoby lub sprzętu podczas gry.

KRWAWIENIE , KONTUZJA, ZŁE SAMOPOCZUCIE

Jeśli u kontuzjowanego zawodnika wystąpi krwawienie, musi być ono zatrzymane zanim dopuści się zawodnika do dalszej gry. Zawodnikowi udziela się odpowiednią przerwę w grze na opatrzenie krwawienia. Jeśli krwawienie wywołane zostało wyłącznie przez przeciwnika, kontuzjowany zawodnik wygrywa mecz.
Jeśli krwawienie wystąpi ponownie, kontuzjowanemu nie przysługuje kolejna przerwa, chyba że może oddać seta i wykorzysta 90 sekundową przerwę przed rozpoczęciem następnego do zatrzymania krwawienia. Jeśli mu się nie uda, kontuzjowany zawodnik musi oddać mecz. Jeśli następuje kontuzjowanie zawodnika bez wystąpienia krwawienia, należy rozstrzygnąć czy kontuzję wywołał przeciwnik, czy spowodowana została bez jego udziału, czy też obaj zawodnicy przyczynili się do niej i tak:

1. Jeśli kontuzję wywołał przeciwnik, to gdy konieczna jest przerwa do jej opatrzenia, zawodnik kontuzjowany wygrywa mecz.

2. Gdy zawodnik sam spowodował swoją kontuzję, zostanie mu udzielona 3-minutowa przerwa, jeśli ta nie wystarczy zawodnik musi oddać seta, by ewentualnie móc skorzystać z 90 sekundowej przerwy między setami.

3. W przypadku udziału obu zawodników w spowodowaniu kontuzji jednegoz nich, kontuzjowanemu zostanie udzielona godzina przerwy przed kontynuowaniem meczu.

Regulamin obiektu sportowego Asaja Sport

Postanowienia ogólne:

1. Właścicielem obiektu sportowego jest firma ASAJA SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Oskara Kolberga 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr 0000868744, posiadająca nr NIP 7743257473, REGON 387504210. Obiekt znajduje się w Rogozinie.

2. Właściciel zapewnia obsługę kortów tenisowych, do gry w squasha, padla i badmintona, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń kortów oraz pobiera opłatę za korzystanie z kortów.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych, do gry w squasha, padla i badmintona oraz postępowania na ich terenie.

4. Każdy, kto przebywa na terenie obiektu sportowego, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami. Dzieci mogą przebywać w obiekcie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

5. Korty czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 22.00 oraz w sobotę i niedzielę od 8.00 do 22.00 poza wybranymi dniami świątecznymi, w pozostałych godzinach w oparciu o złożone zamówienia.
Sezon letni trwa od 1.05 do 30.09 a sezon zimowy od 1.10 do 30.04.

6. Korzystający z kortów oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego, squasha, padla czy badmintona. Właściciel kortów nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu. W przypadku osób nieletnich w ich imieniu stan zdrowia poświadczają rodzice/opiekunowie.

7. Obiekt jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających oraz ochrony ich mienia, na co osoby przebywające w obiekcie wyrażają zgodę. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

8. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalność komercyjnej w tym prowadzenia zajęć kursowych przez trenerów lub prowadzących spoza zespołu ASAJA SPORT Sp. z o.o. , bez uzyskania uprzedniej zgody Właściciela obiektu.

Zasady korzystania z kortów tenisowych:

9. Użytkownicy kortów tenisowych, do squasha, padla czy badmintona zobligowani są do gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym.
Do gry na korcie tenisowym wymagane jest obuwie z płaską podeszwą. Do gry na korcie do squasha wymagane jest obuwie typu non markinkg, które nie pozostawia śladów na podłodze. W przypadku niewłaściwego obuwia obsługa obiektu ma prawo nie wpuścić klienta na kort lub przerwać zajęcia. Osoby posiadające brudne obuwie lub obuwie z ciemną podeszwą rysującą powierzchnię parkietu zostaną poproszone o zmianę obuwia na właściwe lub o opuszczenie kortu, co wiąże się z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany wcześniej kort.

10. Do gry w squasha zaleca się używanie okularów ochronnych.

11. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia należące do Klubu, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za wypożyczone rakiety w przypadku złamania lub zaginięcia odpowiedzialność materialna wynosi 50% wartości nowej rakiety. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.

12. Osoby uczestniczące z zajęciach sportowych zobowiązane są do korzystania z szatni. Przed opuszczeniem obiektu klienci zobowiązani są do całkowitego opróżnienia zajmowanych szafek. W przypadku zgubienia kluczyka do przydzielonej szafki, klient pokrywa koszt wymiany zamka, który wynosi 30,00 zł. Pracownicy obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

13. W całym obiekcie sportowym obowiązuje zachowanie porządku i czystości, spokoju i ciszy oraz podporządkowanie się decyzjom pracowników obsługującym korty. W przypadku gdy zachowanie klientów odbiega od powyższych norm lub powoduje dyskomfort u innych osób, pracownicy obiektu mają prawo odmówić świadczenia usług danej osobie oraz nakazać opuszczenie obiektu. Osoba która została zmuszona do opuszczenia ośrodka ze względu na swoje niedopuszczalne zachowanie, nie ma prawa ubiegać się o zwrot pieniędzy za świadczoną w tym czasie usługę.

14. W obiekcie obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu, zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych. Zabrania się przebywanie na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych.

15. W obiekcie obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wprowadzania i jazdy rowerem, niszczenia nawierzchni i sprzętu, wnoszenia i używania ostrych narzędzi lub innych przedmiotów niebezpiecznych, używania wulgarnych słów oraz zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami.

16. Za zdarzenia losowe powstałe podczas użytkowania kortów obiekt nie ponosi odpowiedzialności, a także za nieprzestrzeganie zasad oraz reguł sanitarnych. Klienci użytkują obiekt (grają i przebywają na obiekcie) na własną odpowiedzialność.

17. Wszyscy korzystający z obiektu i sprzętu zobowiązani są do użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem. Zobligowani są również do podporządkowania się poleceniom i wskazówkom obsługi obiektu lub trenerów.

Rezerwacja i opłaty za korzystanie z kortów ASAJA SPORT

18. Rezerwacja kortów można dokonywać poprzez ineternetowy system rezerwacji dostępny na stronie www.asajasport.pl, osobiście w recepcji lub telefonicznie pod numerem +48 664 090 044 podając imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy.
W sytuacji rezygnacji z rezerwacji obowiązuje telefoniczne, osobiste lub przez system internetowy powiadomienie najpóźniej 24 godz. przed zarezerwowanym terminem. W innym przypadku rezerwujący ponosi pełną opłatę za wynajem kortu.

19. Osoby nieregulujące naliczonych opłat za zarezerwowane, a nieodwołane prawidłowo godziny nie mogą korzystać z kortów oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.

20. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych ustala Właściciel w formie Cennika, który dostępny jest w Recepcji oraz na stronie internetowej www.asajasport.pl.

21. Opłatę za określony czas korzystania z kortu należy uiścić w całości przed wejściem na kort.

22. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 min. liczone od pełnej godziny zegarowej. Czas korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry, zasiatkowanie kortu tenisowego przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu tenisowego.

23. Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

24. Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i squashowych oraz imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.

25. Stałą rezerwację dokonuje się przez zawarcie Umowy z Właścicielem obiektu.

Postanowienia końcowe:

26. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionej na obiekt sportowy oraz za rzeczy pozostawione przez użytkowników.

27. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z obiektu sportowego a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.

28. Użytkownicy obiektu sportowego odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.

29. Imprezy turniejowe organizowane na kortach odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.

30. Każdy klient wypełniając formularz na stronie internetowej, ankietę lub podając swoje dane telefonicznie i w Recepcji wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb świadczenia określonych usług przez firmę ASAJA SPORT Sp. z o.o. zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Każdy klient ma dostęp do swoich danych oraz możliwość ich zmiany lub też wykreślenie z bazy kontaktów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

31. ASAJA SPORT Sp. z o.o. ma prawo do zmiany Regulaminu.

32. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin szkółki
 1. Organizatorem szkółki tenisowej jest ASAJA SPORT Sp z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Oskara Kolberga 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr 0000868744, posiadająca nr NIP 7743257473, REGON 387504210. Zajęcia odbywają się w obiekcie sportowym ASAJA SPORT w Rogozinie .
 2. Zespół ASAJA SPORT Sp z o.o. określa w niniejszym Regulaminie zasady działania i korzystania ze szkółki tenisowej. Zasady zawarte w niniejszym regulaminie dotyczą wszystkich uczestników zajęć sportowych organizowanych przez ASAJA SPORT Sp z o.o..
 3. ASAJA SPORT Sp z.o.o. zobowiązuje się do:
  - zapewnienia obecności instruktora,
  - dostarczenia na zajęcia piłeczek tenisowych,
  - wyznaczenia innego terminu zajęć w przypadku zdarzenia losowego lub sytuacji zaistniałej z przyczyn niezależnych od ASAJA SPORT Sp z.o.o. powodującego konieczność odwołania zajęć,
  - zapewnienia zaplecza sanitarno-szatniowego.
 4. Kursant zobowiązany jest do:
  - przestrzegania niniejszego Regulaminu,
  - przestrzegania Regulaminu Obiektu ASAJA SPORT Sp. z o.o.,
  - przestrzegania zasad etyki gry w tenisa .
 5. Uczestników obowiązuje strój sportowy i obuwie z płaską podeszwą.
 6. Czas trwania zajęć wynosi 60 minut , wliczone w to są sprawy porządkowo-administracyjne, rozgrzewka oraz czynności mające na celu uporządkowanie kortu po treningu.
 7. Uczestnicy niepełnoletni przychodzą i opuszczają zajęcia wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 8. Każdy rodzic przed rozpoczęciem szkolenia zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o stanie zdrowia dziecka o treści „Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w zajęciach tenisa organizowanych przez ASAJA SPORT Sp z o.o.”.
 9. Podczas zajęć na korcie mogą przebywać jedynie kursanci i osoby prowadzące zajęcia.
 10. Zajęcia są płatne w cyklu miesięcznym zgodnie z następującym przelicznikiem - obowiązująca stawka za 8 godzin zajęć w danym miesiącu.
 11. Opłaty za uczestnictwo należy uiścić do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na konto ASAJA SPORT Sp. z o.o nr 24 1020 3974 0000 5302 0378 1655 (w tytule przelewu: imię i nazwisko kursanta) lub u instruktora prowadzącego zajęcia.
 12. W przypadku braku opłaty w wyżej ustalonym terminie kursant nie może uczestniczyć w zajęciach szkółki tenisowej.
 13. Nieobecność na treningu z winy kursanta nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty. W przypadku choroby kursanta lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym, dopuszcza się możliwość odrobienia zajęć, po uzgodnieniu terminu z instruktorem, w ramach wolnych miejsc. (ASAJA SPORT Sp. z o.o. nie dokonuje zwrotu pieniędzy w związku z nieobecnością kursanta na jakichkolwiek zajęciach).
 14. ASAJA SPORT Sp. z o.o. zastrzega możliwość odwołania zajęć szkółki. Za zajęcia odwołane z winy ASAJA SPORT Sp. z o.o należy się zwrot (opłata za zajęcia w miesiącu następnym pomniejszona będzie o liczbę godzin odwołanych w poprzednim miesiącu).
 15. Rezygnacja z zajęć powinna być zgłoszona najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w kolejnym miesiącu. Brak informacji skutkuje obciążeniem kosztami za zajęcia.
 16. Uczestnictwo w zajęciach ASAJA SPORT Sp.z o.o równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 17. Dane osobowe kursantów przetwarzane są wyłącznie w celu organizacji i prowadzenia zajęć
  i nie są przekazywane żadnym odbiorcom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz
  w kontekście udziału w zajęciach nieodzowne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo
  wglądu w swoje dane i prawo ich poprawiania. ASAJA SPORT Sp. z o.o. , jako Administrator danych przetwarza i chroni dane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 18. ASAJA SPORT Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Kursantów w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska do celów promocyjnych (strona internetowa, ulotki promocyjne, zdjęcia pamiątkowe) za świadomą zgodą osób, których dane dotyczą.
 19. ASAJA SPORT Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Prezes ASAJA SPORT Sp. z o.o..
 21. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania.
FacebookInstagram

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 AsajaSport. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Do góry