Treningi dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 roku życia.
Zajęcia prowadzone są w grupach 4, 6 i 8-osobowych w zależności od wieku i posiadanych umiejętności.

Regulamin Szkoły Tenisowej
 1. Organizatorem szkółki tenisowej jest ASAJA SPORT Sp z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Oskara Kolberga 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr 0000868744, posiadająca nr NIP 7743257473, REGON 387504210. Zajęcia odbywają się w obiekcie sportowym ASAJA SPORT w Rogozinie .
 2. Zespół ASAJA SPORT Sp z o.o. określa w niniejszym Regulaminie zasady działania i korzystania ze szkółki tenisowej. Zasady zawarte w niniejszym regulaminie dotyczą wszystkich uczestników zajęć sportowych organizowanych przez ASAJA SPORT Sp z o.o..
 3. ASAJA SPORT Sp z.o.o. zobowiązuje się do:
  - zapewnienia obecności instruktora,
  - dostarczenia na zajęcia piłeczek tenisowych,
  - wyznaczenia innego terminu zajęć w przypadku zdarzenia losowego lub sytuacji zaistniałej z przyczyn niezależnych od ASAJA SPORT Sp z.o.o. powodującego konieczność odwołania zajęć,
  - zapewnienia zaplecza sanitarno-szatniowego.
 4. Kursant zobowiązany jest do:
  - przestrzegania niniejszego Regulaminu,
  - przestrzegania Regulaminu Obiektu ASAJA SPORT Sp. z o.o.,
  - przestrzegania zasad etyki gry w tenisa .
 5. Uczestników obowiązuje strój sportowy i obuwie z płaską podeszwą.
 6. Czas trwania zajęć wynosi 60 minut , wliczone w to są sprawy porządkowo-administracyjne, rozgrzewka oraz czynności mające na celu uporządkowanie kortu po treningu.
 7. Uczestnicy niepełnoletni przychodzą i opuszczają zajęcia wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 8. Każdy rodzic przed rozpoczęciem szkolenia zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o stanie zdrowia dziecka o treści „Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w zajęciach tenisa organizowanych przez ASAJA SPORT Sp z o.o.”.
 9. Podczas zajęć na korcie mogą przebywać jedynie kursanci i osoby prowadzące zajęcia.
 10. Zajęcia są płatne w cyklu miesięcznym zgodnie z następującym przelicznikiem - obowiązująca stawka za 8 godzin zajęć w danym miesiącu.
 11. Opłaty za uczestnictwo należy uiścić do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na konto ASAJA SPORT Sp. z o.o nr 24 1020 3974 0000 5302 0378 1655 (w tytule przelewu: imię i nazwisko kursanta) lub u instruktora prowadzącego zajęcia.
 12. W przypadku braku opłaty w wyżej ustalonym terminie kursant nie może uczestniczyć w zajęciach szkółki tenisowej.
 13. Nieobecność na treningu z winy kursanta nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty. W przypadku choroby kursanta lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym, dopuszcza się możliwość odrobienia zajęć, po uzgodnieniu terminu z instruktorem, w ramach wolnych miejsc. (ASAJA SPORT Sp. z o.o. nie dokonuje zwrotu pieniędzy w związku z nieobecnością kursanta na jakichkolwiek zajęciach).
 14. ASAJA SPORT Sp. z o.o. zastrzega możliwość odwołania zajęć szkółki. Za zajęcia odwołane z winy ASAJA SPORT Sp. z o.o należy się zwrot (opłata za zajęcia w miesiącu następnym pomniejszona będzie o liczbę godzin odwołanych w poprzednim miesiącu).
 15. Rezygnacja z zajęć powinna być zgłoszona najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w kolejnym miesiącu. Brak informacji skutkuje obciążeniem kosztami za zajęcia.
 16. Uczestnictwo w zajęciach ASAJA SPORT Sp.z o.o równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 17. Dane osobowe kursantów przetwarzane są wyłącznie w celu organizacji i prowadzenia zajęć
  i nie są przekazywane żadnym odbiorcom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz
  w kontekście udziału w zajęciach nieodzowne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo
  wglądu w swoje dane i prawo ich poprawiania. ASAJA SPORT Sp. z o.o. , jako Administrator danych przetwarza i chroni dane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 18. ASAJA SPORT Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Kursantów w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska do celów promocyjnych (strona internetowa, ulotki promocyjne, zdjęcia pamiątkowe) za świadomą zgodą osób, których dane dotyczą.
 19. ASAJA SPORT Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Prezes ASAJA SPORT Sp. z o.o..
 21. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania.
Fomularz zgłoszenia
Cennik szkółki
Grafik zajęć
Kontakt

Trener odpowiedzialny za szkółkę tenisową
Jacek Wilczyński
tel.: +48 602 706 828

FacebookInstagram

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 AsajaSport. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Do góry